Regulamin sklepu internetowego
www.PlanetaPrezent.pl

Spis Treści

§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia ogólne.
§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.
§ 4. Założenie konta.
§ 5. Zasady składania i realizacji zamówień.
§ 6. Płatności.
§ 7. Dostawa.
§ 8. Reklamacja.
§ 9. Gwarancja.
§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży.
§ 11. Ochrona danych osobowych.
§ 12. Postanowienia końcowe.

 

§ 1. Definicje.

1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.PlanetaPrezent.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
2. Regulamin - regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3. Sprzedawca - Piotr Konopka prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą MAX-PROFI Piotr Konopka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242202945 REGON: 014996112, adres korespondencyjny: MAXI-PROFI, ul. Tadeusza Borowskiego 2/301, 03-475 Warszawa, e-mail: Kontakt@PlanetaPrezent.pl, tel. +48 797 949 000 ,
4. Kupujący - Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
5. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
7. Formularz Rejestracji - dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,
9. Formularz Zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,
10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,
11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,
12. Koszyk - wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację Produktów przed ich zakupem,
13. Produkt - dostępna w ofercie Sklepu internetowego rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży,
14. Produkt z wydłużonym czasem wysyłki - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, ukazujący się w sprzedaży w dacie określonej przez producenta, w związku z czym realizacja Zamówienia i dostawy takiego Produktu zależna jest od daty wskazanej przez Sprzedawcę i ustalanej na podstawie informacji uzyskanych od producenta,
15. Dowód Zakupu - paragon fiskalny lub faktura wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,
16. Promocja - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
17. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,
18. Polityka prywatności - dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
19. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,
20. Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
21. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

 

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:

  •  zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  •  zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
  •  otrzymywania Newslettera,
  •  korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium.
5. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego zakupu charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
8. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1.Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

6 Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

  •  naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  •  nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego.
  •  zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.

7. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. Założenie konta.

1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.
2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
3. Konto może zostać usunięte poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: Kontakt@PlanetaPrezent.pl

§ 5. Zasady składania i realizacji zamówień.

1. Kupujący może złożyć Zamówienie:

  •  w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
  •  poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie – Kupujący powinien dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
3. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
4. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 14:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego Konsumentem do momentu wysyłki Produktu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.

§ 6. Płatności.

1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Produktu, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.

3. O całkowitej cenie za Produkty objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

5. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

  •  płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  •  płatność kartą płatniczą,
  •  płatność internetowa Przelewy24,
  •  płatność za pobraniem.

6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b-c punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie.
7. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 5.C niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej na stronie www.przelewy24.pl - przez PayPro S.A. z siedzibą: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP24/2014,

§ 7. Dostawa.

1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:

  •  dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DPD lub InPost,
  •  odbiór zamówionych Produktów w paczkomacie InPost,

2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący,
4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
5. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera w momencie jej doręczenia.
6. Kupującemu będącemu Konsumentem, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§ 8. Reklamacje.

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki.
3. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego określonego ustawą o prawach konsumenta dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje należy składać:

  •  w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: MAXI-PROFI Piotr Konopka, Tadeusza Borowskiego 2 lok. 301, 03-475 Warszawa,
  •  w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: Kontakt@PlanetaPrezent.pl

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

§ 9. Gwarancja.

1. Część Produktów oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej do przesyłki z Produktem objętym gwarancją albo z oświadczenia gwarancyjnego udostępnionego przez gwaranta.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu.
2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

  •  w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: MAXI-PROFI Piotr Konopka, Tadeusza Borowskiego 2 lok. 301, 03-475 Warszawa,
  •  w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: Kontakt@PlanetaPrezent.pl

3. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:

  •  Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  •  Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

9. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone.

§ 11. Ochrona danych osobowych.

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
4. Kupujący będący Konsumentem może:

  •  skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl, strona internetowa: www.wiih.org.pl),

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Regulamin obowiązuje od 01.06.2023 r.

 

Pobierz formularz zwrotu Pobierz formularz reklamacji